شورای نویسندگان ماهنامه گیلانˇاؤجا

نشریۀ اؤجا به جای سردبیر، زیر نظر شورای نویسندگان اداره می‌شود. و این ادعا و تلاش را دارد که متن‌هایی منتشر کند که حاصل همفکری و هم‌نویسی جمعی باشد؛ به همین دلیل مطالبی که نام نویسنده ندارند در واقع امضای اؤجا را با خود داشته و شورای نویسندگان اؤجا با همکاری هم نویسندۀ آن محسوب و یا مترجم و نویسنده‌ای همرأی و همنظر، خود به اختیار و در همراهی با شورای نویسندگان اؤجا لزومی به انتشار نامش نمی‌بیند.

Designed By Erfan Powered by Bayan